Grace Community International

Grace Community International
Chichewa Studies

Category : Chichewa Zida · by Feb 28th, 2013

Alendo ndi Ogonera pa Dziko – Aliens and Exiles Here on Earth
Kupezeka – Available Compilation
Amuna opezeka – Available Men
Khalani Tcheru… – Be Alert
Mwazi Wa Yesu Utiyeretsa Ife Ku Machimo Onse – Blood of Christ Cleanses Us from All Sin
Kukondwerera Imfa – Celebration of Death
Kukondwerera kwa Moyo – Celebration of Life
Kukondwerera kwa banja – Celebration of Marriage
Ana ndi Mawu a Mulungu – Children and God’s Word
Sankhani Ine Mulungu wanga – Choose Me O My God
Khristu – Osakhumudwa ndi Iye – Christ – Do Not Stumble Over Him
Kukhala nzika – Citizenship
Talamulidwa kufalitsa – Command to Evangelize
Kutsimikizika – Confidence
Khalidwe – Kutengera – Conformity
Mtengo wa kutumikira Mulungu – Cost of Missions
Kulimbika – khalidwe la Chikhristu – Courage – A Christian Virtue
Mbiri Za Kulimbika Kuchokera Mmawu A Mulungu – Courage – Profiles in Courage from the Word of God-to translate
PHUNZIRO – Yes ndi mwala wa chokhumudwitsa – Doctrine – Jesus The Stumbling Block or Stumbling Over Jesus
PHUNZIRO CHIIKHULUPIRIRO ZOLIMBA – Doctrine
PHUNZIRO chikhulupiriro – usalore kunamizidwa – Doctrine – Let No One Deceive You
PHUNZIRO chikhulupiriro cha gahena – kodi gahena n’ chiyani – Doctrine of Hell_00 – Compilation of all seven in series
PHUNZIRO Chikhulupiro – tinaomboledwa nagudwa ndi m’tengo, sindife aulere – Doctrine – Ransomed, Bought With A Price, Not Free Agents
PHUNZIRO Mwazi wa yesu umatitsuka kumachimo onse – Doctrine – Blood of Christ Cleanses Us From All Sin
Kupereka mwa Nzeru – Creative Giving
Imfa, Kuikidwa ndi Kuuka kwa Khristu – Death, Burial and Resurrection of Christ
Imfa Kwa Anthu Onse Chifukwa Cha Tchimo – Death of All Men
Kuomboledwa ku Mantha: Dziko – Delivered from Fear-The World
Kuomboledwa ku mantha: Mulungu – Delivered from Fear-God
Kupulumutsidwa ku Mantha: Satana ndi atumiki ake – satan and his lackeys
Kudzipereka Ku Kusonkhana Ndi Ena – Commitment to Fellowship
Kudzipereka Ku Pemphero Ndi Kulingalira – Commitment to Prayer & Meditation
Kudzipereka kuphunzira – Commitment to Training
Kukhululukidwa kwa Machimo – Forgiveness of Sins
Koloweza Mau a Mulungu – Scripture Memory
Kudzipereka Kufalitsa – Commitment to Evangelism
Kudzipereka Ku Mau A Mulungu – Commitment to God’s Word
Kupanga ophunzira – Discipleship
Banja- Mwamuna Maphunziro onse-Marriage – Husband Compiliation Banja- Mwamuna Maphunziro onse-Marriage – Husband Compiliation
Banja-Chimene Chimapanga Mkazi Wokondwa Phunziro lalitalipo-Marriage – What Makes A Happy Wife Extended Version
Banja-Maphunziro ophatikizika okhudza Mkazi-Marriage – Compilation Wife
Banja-Ndi chiyani chimene chimapanga Mkazi wokondwaMarriage – What Makes A Happy Wife
Pemphero – Utumiki wa kupembedzera-Zitsanzo kuchokera mMawu a Mulungu
Pemphero – Kulambira
Pemphero – Kulapa, Kukhululukidwa ndi kutembenuka kuloza ku chipulumutso
Pemphero -Ambuye ndiphunzitseni kupemphera
Pemphero-Kupempherera a Mishoni motsogozedwa ndi Mau a Mulungu
Pempheror -mmamawa ndi Yesu
Pemphero-Utumiki wa kupembedzera (Mophatikiza zonse)
Pemphero-Utumiki Wopembedzera
Pemphero-Utumiki Wopembedzera-Yesu

Pemphero-Zopembedzera za Paulo ngati wa Mishoni
Umboni – Kukhala Zones Kwa Onse Witnessing – All Things To All Men
Umboni – Munthu Aliyense ndi Mboni Ya Khristu Witnessing – Every Man A Witness
Umboni– Kuchoka Ku Malo Opanda Chiopsezo Amene Tidazolowera Witnessing – Leaving Our Insulated Enviroment
Umboni ndi Buku La Machitidwe a Atumwi Witnessing – Applications From The Book of Acts
Umboni Okonzeka Nthawi zonse… Witnessing – Always Ready..

 

 

SHARE :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.